Vhodný podklad pre 3D a fotopodlahy

Okrem bežných požiadaviek na podkladový betón ako sú dostatočná pevnosť či vlhkosť, vstupuje do hry aj požiadavka na nivelitu podkladu.

Tím Art4You

September 2015

Tento druh podláh si vyžaduje čím rovnejší podklad, preto najvhodnejším podkladom pre tento typ podláh je betónová podlaha, ktorej nerovnosti sú vyrovnané vysokopevnostnou nivelizačnou hmotou.

Podkladový betón musí byť vhodným spôsobom ošetrený a pripravený na vyliatie nivelizačnej hmoty. A samozrejme, musí spĺňať všeobecné podmienky pre pokládku epoxodových podláh. To v skratke znamená, že podkladový betón musí spĺňať podmienky týkajúce sa jeho vlhkosti, súdržnosti a pevnosti.